Benefity

exteriér

Ovzdušie

Ovzdušie je kľúčovým faktorom určujúcim kvalitu života v meste. Množstvo CO2 a prachové častice sú hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi kvalitu ovzdušia. Dostatok zelených plôch, ktoré prispevajúcim k zachytávaniu prachových častíc sa stáva neprehliadnuteľnou témou. V úzkych uliciach často nezostáva priestor pre viacetážové pásy zelene.

Vertikálna zeleň a rastliny vysadené vo vegetačných fasádach sú plnohodnotným prvkom zelenej infraštruktúry a doplnením vegetácie v uliciach.

Transpiráciou (vyparovaním vody) z listov dokážu rastliny zvlhčiť ovzdušie. Vzdušná vlhkosť spája prachové častice. Vďaka tomuto fyzikálnemu javu sa prach stáva ťažším a klesá k zemi resp. sadá na listy a časti rastlín.

Rastliny vysadené vo vegetačných fasádach viažu prachové častice, a taktiež z ovzdušia pohlcujú CO2. Vegetačné fasády prispievajú ku kvalitnejšiemu mestskému ovzdušiu. 1 m2 vegetačnej fasády pohltí z ovzdušia 2,3 kg CO2 za rok a výmenou za to vyprodukuje 1,7 kg kyslíka.


Mikroklíma

Letné teploty sa v mestskom prostredí v posledných rokoch stávajú takmer neznesiteľnými. Nezriedka v uliciach siahajú až ku 40 °C. Efekt teplých "mestských ostrovov", kedy sa ulice vo vnútri mesta prehrievajú sa stáva ďalšou podstatnou témou. Efekt ktorý zelené fasády dokážu zmierniť

Rastliny absorbujú 50 % slnečného žiarenia a 30 % odrazia. Týmto spôsobom pomáhajú vytvárať príjemnejšiu a chladnejšiu klímu v uliciach. Vegetačné fasády zvyšujú vlhkosť vzduchu a tým ochladzujú okolité mestské prostredie, Celkovo môžu vegetačné fasády prispieť k zníženiu teploty o 3-5 °C

Prínos zelene na fasáde budovy sa tým nekončí, pôsobí aj ako tepelná izolácia odvetraných fasád. Pre priestory budov prináša až 33 %-né zníženie spotreby energie potrebnej na klimatizáciu. Rastliny na fásade znižujú prestup tepla cez obvodový plášť a tým znižujú potrebu chladenia v budovách resp. znižujú náklady na výrobu chladu z chladnejšieho vzduchu. čím vegetačné fasády sekundárne ovplyvňujú znižovanie uhlíkovej stopy a zmenu mikroklímy. Voda

Ďalšou opakujúcou sa témou skloňovanou v spoločnosti sa stáva aj vsakovanie daždovej vody v území a s ňou spojený manažment dažďových vôd. Vsakovanie zrážkovej vody v uličnej zeleni mení mikroklímu územia. Takéto postupné vyparovanie vody zvlhčuje suchý vzduch v uliciach. 

S týmto ohľadom je spracovávané aj technické riešenie závlahy zelených fasád. Dažďová voda je zvedená zo striech budov do retenčných nádrží. Takto zadržaná voda je použitá na zalievanie vegetácie fasád. Tým prispievame k manažmentu dažďových vôd v konkrétnych lokalitách.

Zelené fasády sa zalievajú niekoľko krát denne podľa orientácie steny voči svetovým stránám. Prebytočná, nenaviazaná a neodparená voda sa vracia späť do retenčných nádrží. Pre zlepšenie mikroklímy v uliciach je možné ku zálievkovým kvapkačom doplniť aj rosenie stien vodnou triešťou. 


Biodiverzita

Podľa Dohovoru o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity/CBD) chápeme biodiverzitu ako rozmanitosť života vo všetkých jeho formách, úrovniach a kombináciách. Či už v v rácmi jedného druhu, alebo cez druhovú rozmanitosť všetkých rastlín, živočíchov a mikroorganizmov až po rozmanitosť spoločenstiev. Priaznivý stav biologickej rozmanitosti je základným predpokladom pre správne fungovanie ľudskej spoločnosti.

Strata biodiverzity znižuje rôznorodosť biologických druhov, spôsobuje znižovanie množstva druhov a naopak zvýšenie výskytu niektorých druhov, ktoré následkom toho strácajú prirodzených nepriateľov. Pôsobenie človeka na životné prostredie, na prostredie v mestách má za následok rapídnu redukciu a zmenu biodiverzity. K tomu prispieva aj klimatická zmena a množstvo plôch zelene v mestách.

Spoločenstvá rastlín (trvalkové a krovité) v zelených fasádach s vyššou rozlohou prirodzene podporujú výskyt drobného hmyzu, obzvlášť medonosného, výskyt motýľov a iných živočíchov v husto urbanizovanom prostredí. Cirkulárna ekonomika, Energie

Cirkulárna ekonomika rovnako ako aj vegetačné fasády sa inšpirujú v prírode. Princíp cirkulárnej ekonomiky založený na cyklických uzavretých  tokoch materiálov a energií reflektujeme aj vo fasádach. Použité materiály sme vyberali tak, aby boli v čo najväčšej možnej miere s obnoviteľných resp. recyklovaných zdrojov. Prípadne tvorili odpadový produkt inej činnosti.
 CV celom koncepte vegetačných fasád sme chceli docieliť to aby Použité materiály a zdroje zostali v uzavretom cykle. Aby sa s dostupnými zdrojmi akým je voda a recyklované materiály narábalo čo najšetrnejšie. Výber dodávateľov sme prispôsobili “lokálnosti” v čo najužšom kruhu. 

Systém fasády je možné aj po jej “doslúžení” zrecyklovať na jednotlové prvky. Jediným odpadovým materiálom by bola použitá “textília”. No postupom času sa možno nájde technológia ktorá ju bude schopná zrecyklovať aj so zbytkami organických častí.  

energeticka bilancia budov 


Hluk

Najväčším zdrojom hluku v mestách je jednoznačne doprava. Od fasád budov sa zvuk odráža do okolia. Rastliny pomocou plochy svojich listov a stoniek dokážu zvukovú energiu jednak pohltiť, ale i rozptýliť. Vytváraním jemných zvukov z pohybujúcich sa listov zároveň hluk mesta dokážu príjemne maskovať. Estetika

Krása je zmyslovo vnímateľná spôsobilosť prírodných a umeleckých objektov vyvolávať v nás akési "zaľúbenie". Je chápaná ako súlad/harmónia vecí duchovne a zmyslovo vnímateľných. Spojením rastlín a technického riešenia sú aj vegetačné fasády.

Plochy zelene v mestách majú všeobecne pozitívny vplyv na harmonickejšie vnímanie urbanizovaného prostredia, sociálnu súdržnosť a posilňujú medziľudské vzťahy. Stávajú sa prirodzenými centrami komunitného života. Lokality bohaté na zeleň zmierňujú v ľuďoch agresivitu, sklony k násiliu a vandalizmu. K tomu prispievajú aj fasády oblečené do zelene.

Rastliny a zelená farba majú pozitívny vplyv na našu myseľ, redukujú stres a celkovo sa premietajú do vyššej spokojnosti ľudí. Všeobecne zelenšie ulice robia ľudí šťastnejších a spokojnejších.


Životnosť

Životnosť každého fasádneho obkladu je podmiená vplyvmi okolitého prostredia ako sú UV žiarenie, striedanie vysokých a nízkych teplôt, sacia sila vetra a podobne. 

Zelené fasády ako forma prevetrávanej fasády ponúkajú ochranu izolačných vrstiev proti slnku, dažďu, vetru a teplotným výkyvom, a tým predlžujú životnosť podkladových a nepriamo i samotnej konštrukcie budovy.

Celá skladba vegetačnej steny je zložená z veľmi kvalitných a trvácych materiáov, Nosnú podkonštrukciu tvoria hliníkové profily. PPC platne sa vyznačujú vysokou mechanickou aj chemickou odolnosťou. Finálna vrstva netkaná textília UV stabilizovaná...

interiér

Ovzdušie

Vegetačné steny v interiéri majú schopnosť zdvihnúť relatívnu vzdušnú vlhkosť o 10 - 20%. Stena má schopnosť v letných mesiacoch ochladzovať interiér, čím dochádza k úsporám na používaní klimatizácie.


Superorganizmus

Rastliny sú navzájom prepojené koreňmi vďaka mykorhíze. Na stene nám vzniká prirodzený biotop, v ktorom rastlinné spoločenstvá vedia stenu spontánne kolonizovať, dokonca sa v nej rozmnožovať.


Biodiverzita

Veľká rozmanitosť druhov zabezpečuje zvýšenú odolnosť rastlín a celkovú stabilitu systému. Vhodné je použiť aspoň 10 - 15 druhov, samozrejme v závislosti od formátu steny. 


Ekonomika

Nízke nároky na spotrebu čerpadla, najnovšie LED technológie osvetlenia. Ochladzovanie interiéru a s tým spojené zníženie nákladov na klimatizáciu interiérov.


Psychohygiena

Pohľad na zeleň pôsobí upokojujúco. Rastliny a zelená farba majú pozitívny vplyv na našu myseľ, redukujú stres a celkovo sa premietajú do vyššej spokojnosti ľudí. 

Konštrukcia

Nami vyvynutá ľahká konštrucia hrúbky len 5 cm, obdahuje unikátnehy systém šitia hydroponických vrstiev, ktoré sú šité na Slovensku.